El nostre encefal, l’ordinador que ens controla

El nostre encèfal, maldit cervell, és l’òrgan que controla totes les nostres funcions. Forma part del sistema nerviós, la funció del qual la podem resumir com a comunicació, tant amb el medi extern com entre els nostres òrgans i sistemes. Tot i que la funció sembla simple, en realitat no ho és, ja que per fer-la el nostre encèfal disposa de milions de cèl·lules (neurones i cèl·lules glials) i bilions de connexions. Farem una breu descripció de les cèl·lules que trobem en el nostre encèfal i com s’organitzen per controlar les diferents funcions. Veurem també algunes de les conseqüències del mal funcionament de l’encèfal i parlarem breument de quins tipus de lesions i malalties poden afectar a la funció
d’aquest òrgan.

A càrrec d’Esther Pérez Navarro és professora Titular al Departament de Biomedicina de la Universitat de Barcelona, Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, Coordinadora del Màster Interuniversitari en Neurociències (UB, UPF, URV, UdL).

La seva recerca es centra en l’estudi dels mecanismes moleculars que estan implicats en la degeneració de les neurones en una malaltia neurodegenerativa rara, i hereditària, anomenada malaltia de Huntington, amb la finalitat d’identificar noves dianes terapèutiques.

Podeu escoltar l’àudio clicant aquí